تیم مدیریتی سمفا

امیرعلی ریاضی
مدیرعامل
محمدرضاپویا
مدیر اجرایی
علی حیدری زاده
مدیر توسعه و تجارت
نرگس نجفی
مدیر فروش
تیرداد اینانلو
مدیر بازرگانی بین الملل